Všeobecné obchodní podmínky

1.       Základní ustanovení

1.1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

VANS CENTRE s.r.o.
IČO: 274 46 174
se sídlem Dobronická 892, Kunratice, 148 00 Praha 4
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 112950
(dále jen „prodávající“)

 

1.2.     Tyto obchodní podmínky se použijí výlučně pro rezervaci zboží z internetového obchodu umístěného na stránkách www.vanscentre.com, tedy především ojetých užitkových vozidel (dále jako „zboží“).  

1.3.     Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a podnikatele, který uzavírá rezervační smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, (dále jen „zájemce“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.vanscentre.com (dále jen „internetový obchod“).

1.4.     Zájemce bere na vědomí, že internetový obchod je určen pouze pro podnikatele, a nikoliv pro spotřebitele. V případě, že má spotřebitel zájem o zakoupení vystaveného zboží, může si je zakoupit přímo v provozovně prodávajícího.

1.5.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí rezervační smlouvy, na jejímž základě má následně dojít k uzavření kupní smlouvy k objednanému zboží. Odchylná ujednání v rezervační nebo kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.6.     Tyto obchodní podmínky a rezervační smlouva se uzavírají v jazyce internetového obchodu, který si zájemce vybere.

 

2.       Informace o zboží a cenách

2.1.     Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží, jeho hlavních vlastností a rezervačního poplatku, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2.     Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít rezervační nebo kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3.     Vzhledem k specifickému druhu prodávaného zboží – bere zájemce na vědomí, že zboží je nutno si převzít v provozovně prodávajícího.

2.4.     Případné slevy kupní ceny zboží, akce a věrnostní programy nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s zájemcem jinak.

2.5.     U každého zboží je uvedena kromě jeho ceny uvedena i výše rezervačního poplatku.

 

3.       Objednávka a uzavření rezervační smlouvy

3.1.     Náklady vzniklé zájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením rezervační smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí zájemce sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.2.     Zájemce uzavírá rezervační smlouvu prostřednictvím objednávky ze svého zákaznického účtu, který si předtím registroval.

3.3.     Před odesláním objednávky je zájemci umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zájemce prodávajícímu kliknutím na tlačítko ZAPLATIT A OBJEDNAT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení zájemce o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.4.     Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající zájemci potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou zájemce při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření rezervační smlouvy.

3.5.     Uzavřením rezervační smlouvy se prodávající zavazuje, že po dobu 14 dnů  (dále jen „rezervační lhůta“)  neuzavře rezervační smlouvu ani jinou obdobnou smlouvu, smlouvu o budoucí kupní smlouvě či kupní smlouvu nebo jinou obdobnou smlouvu o převodu týkající se rezervovaného zboží s jinou osobou než se zájemcem nebo jím zmocněnou osobou. Rezervační lhůtu lze prodloužit po dohodě smluvních stran.

3.6.     V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle zájemci na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh rezervační smlouvy a rezervační smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zájemce o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající může objednávku nebo rezervační smlouvu zrušit, pokud nemůže zboží dodat.

3.7.     Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Zájemce může zrušit objednávku a rezervaci pouze na základě dohody s prodávajícím.

3.8.     V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží nebo rezervačního poplatku v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat zájemci zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že zájemci bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje zájemce o chybě bez zbytečného odkladu a zašle zájemci na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh rezervační smlouvy a rezervační smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí zájemcem na emailovou adresu prodávajícího.

 

4.       Uzavření kupní smlouvy

4.1.     Zájemce a prodávající se zavazují uzavřít kupní smlouvu k rezervovanému zboží, kterou se prodávající zaváže předat zájemci zboží a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo a zájemce se za zboží zaváže zaplatit kupní cenu zboží uvedenou v internetovém obchodě, a to nejpozději v poslední den rezervační lhůty.

4.2.     Zájemce je povinen se k uzavření kupní smlouvy dostavit v rezervační lhůtě do provozovny prodávajícího v prodejní době provozovny. Prodávající zájemci doporučuje si k uzavření kupní smlouvy sjednat schůzku prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího.

 

5.       Zákaznický účet

5.1.     Na základě registrace zájemce provedené v internetovém obchodě může zájemce přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může zájemce provádět objednávání – rezervaci zboží.

5.2.     Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Zájemce je povinen uvést svoje IČO, pokud ho neuvede, tak není možné dokončit rezervaci. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zájemcem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.3.     Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

5.4.     Zájemce není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když zájemce svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy zájemce poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

5.6.     Zájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

6.       Platební podmínky a dodání zboží

6.1.         Po rezervaci zboží je zájemce povinen uhradit rezervační poplatek.

6.2.         Rezervační poplatek je zájemce povinen uhradit Kartou prostřednictvím platební brány ihned po provedení objednávky.

6.3.         Rezervační poplatek bude započítán na kupní cenu zboží.

6.4.         Zbývající část kupní ceny bude zájemcem uhrazena při uzavření kupní smlouvy, pokud se prodávající se zájemcem nedohodne na jiné lhůtě splatnosti.

6.5.         Rezervační poplatek se sjednává zásadně jako nevratný. K vrácení rezervačního poplatku zájemci může dojít pouze v případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně prodávajícího. Prodávající v tomto případě vrátí prodávající rezervační poplatek zájemci do 10 (deseti) dnů ode dne skončení rezervační lhůty.   

6.6.         Rezervační poplatek se sjednává zásadně jako nevratný. K vrácení rezervačního poplatku zájemci může dojít pouze v případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně prodávajícího. Těmito důvody je především, že dojde ke zničení, zcizení, podstatné změně zboží nebo prodávající kupní smlouvu se zájemcem v rezervační lhůtě neuzavře, ani přes písemnou výzvu ze strany zájemce. Prodávající v tomto případě vrátí rezervační poplatek zájemci do 10 (deseti) dnů ode dne skončení rezervační lhůty, a to stejným způsobem jakým byl rezervační poplatek uhrazen. Pokud byl rezervační poplatek uhrazen prostřednictvím platební karty, bude poplatek vrácen zpět na platební kartu, kterou byla platba provedena.

6.7.         Prodávající se zavazuje předat zboží zájemci v provozovně prodávajícího po uzavření kupní smlouvy a úhradě celé kupní ceny, není-li sjednáno jinak.

6.8.         Po zaplacení rezervačního poplatku prodávající vystaví zájemci daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu zájemce.

6.9.         Vylučuje se jakýkoliv nárok zájemce na náhradu škody plynoucí z toho, že ze strany prodávajícího nedojde k uzavření kupní smlouvy.

 

7.       Práva z vadného plnění

7.1.         Převzetím zboží přecházejí na zájemce veškerá rizika spojená s nebezpečím nahodilé zkázy, nahodilého zhoršení předmětu koupě vč. nebezpečí jeho poškození, zničení, odcizení apod. Prodávající proto neodpovídá za vady zboží (s výjimkou vad právních), které budou zjištěny zájemcem až po převzetí boží. Prodávající dále neodpovídá zájemci za skryté vady zboží, které se staly zjevnými až po jeho převzetí zájemcem. Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že s výjimkou vad právních je povinen veškeré vady zboží oznámit prodávajícímu nejpozději při prohlídce zboží a zkušební jízdě.

7.2.         Zájemce je srozuměn a souhlasí s tím, že pokud kdykoliv později vyjde najevo, že zboží v době uzavření rezervační smlouvy trpělo takovou vadou, která nebyla oběma smluvním stranám známa, a která se stala zjevnou až po uzavření této smlouvy, prodávající za tuto vadu žádným způsobem neodpovídá. Zájemce prohlašuje, že je srozuměn s tím, že zboží je ojeté vozidlo a součástky se mohou kdykoliv v budoucnu opotřebovat, což nelze považovat za skrytou vadu, protože je nemožné pro obě smluvní strany vědět nebo předvídat, která součástka nebo kdy se může opotřebovat. Zájemce bere na vědomí a akceptuje veškerá uvedená rizika s pochopením, že prodávající nemůže být a není odpovědný za stav zboží a jeho opotřebení. S ohledem na to, že zboží bylo v držení (ve vlastnictví) více osob, neodpovídá prodávající zejména za správnost a pravdivost údajů uvedených na počítadle ujetých kilometrů, když shora zapsaný údaj o tomto počtu je pouze údajem deklarovaným a zjištěným z příslušného počítadla, které prodávající nemá možnost ověřit a dále prodávající neodpovídá za správnost uvedení data výroby zboží. S ohledem na to, že zboží bylo v držení (ve vlastnictví) více osob, tak prodávající zájemci nezaručuje, že stav předmětného zboží splňuje podmínky kladené vyhláškou č. 302/2001 Sb. pro Evidenční kontrolu vozidla – zboží, což zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím.

7.3.         Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží – používané, ojeté vozidlo, nevznikají zájemci práva z vad odpovídajících míře používání věci nebo opotřebení zboží v době přechodu nebezpečí škody na zájemce, a to ani v případě, že se projeví až později a prodávající na ně výslovně neupozornil; prodávající neodpovídá ani za škody z takových vad vzniklé. Zájemci rovněž nevznikají práva z vadného plnění, pokud jde o jakékoliv vady na zboží nebo škody vzniklé v důsledku zanedbání servisních úkonů na zboží či obvyklé údržby zájemcem nebo v důsledku toho, že zájemce neprovedl na zboží opravy či údržbu, na jejichž potřebu byl upozorněn nebo jejichž potřeba či vhodnost je obecně známa. Skutečnost, že vada existovala již v okamžiku převzetí zboží, je povinen prokázat zájemce.

7.4.         Zájemce je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady a tyto oznámit prodávajícímu nejpozději při uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží, kterou je povinen uskutečnit podle § 2112 občanského zákoníku při převzetí zboží od prodávajícího, v opačném případě jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají. Zájemce bere na vědomí, že nemůže odstoupit od rezervační smlouvy ani kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. Vylučuje se užití ustanovení § 2110 občanského zákoníku. Vzhledem k charakteru předmětu koupě není zájemce oprávněn požadovat výměnu věci (dodání nové věci). V případě, že zájemce požaduje opravu zboží, je povinen zboží přistavit do provozovny prodávajícího, v níž zboží koupil, nebude-li dohodnuto jinak. Po provedení opravy je zájemce povinen na výzvu prodávajícího si zboží převzít. O způsobu provedení opravy rozhoduje prodávající.

 

8.       Doručování

8.1.         Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

8.2.         Zájemce doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje zájemci korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

9.       Ochrana osobních údajů

9.1.              Tento článek zakotvuje pravidla ochrany osobních údajů zájemce, pokud je zájemce fyzickou osobou, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“). Prodávající se GDPR při zpracování osobních údajů zájemce řídí a zpracovává osobní údaje pouze v souladu s GDPR.

9.2.              Při registrování uživatelského účtu a uzavření rezervační a kupní smlouvy dochází k předání osobních údajů zájemce prodávajícímu a jejich následnému zpracování prodávajícím.

9.3.              Osobními údaji, které bude prodávající o zájemcem zpracovávat, jsou jeho jméno, email, telefon, fakturační údaje (ulice, číslo popisné, město, PSČ) a uskutečněné nákupy.

9.4.              Právním základem zpracování osobních údajů je, že tyto osobní údaje jsou nutné k uzavření kupní smlouvy, k plnění kupní smlouvy, k fakturaci a uplatnění práv ze záruky či vrácení zboží.

9.5.              Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu plnění smlouvy, běhu záruční doby a 10 let po ukončení záruční doby jako důkaz proti právním nárokům. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uživatelským účtem budou zpracovávány 10 let po posledním přihlášení, pokud zájemce svůj účet nezruší dříve. 

9.6.              K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci prodávajícího a externí zpracovatelé – což jsou účetní, daňoví, právní a marketingoví poradci prodávajícího.

9.7.              Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.

9.8.              Zájemce má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

9.9.              Zájemce může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

9.10.          Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, kterými se prodávající řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, která může zájemce v souvislosti se svými osobními údaji uplatnit. Zásady jsou dostupné na webových stránkách www.vanscentre.com

 

10.    Závěrečná ustanovení

10.1.          Veškerá ujednání mezi prodávajícím a zájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.          Prodávající není ve vztahu ke zájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3.          Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.4.          Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zájemce nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.5.          Zájemce tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.6.          Rezervační smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.7.          Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.5.2018

Můžeme vám pomoci s výběrem vozu?

Volejte +420 778 44 77 41

-->